Verkoop en leveringsvoorwaarden

Versie Mei 2012, gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Oost-Nederland onder nummer 05085463

Artikel 1. Definities

1. Algemene voorwaarden:algemene verkoopvoorwaarden van Visscher gardenonline te Genemuiden, ingeschreven bij Kamer van Koophandel regio Oost Nederland te Zwolle onder nummer 05085463.
2. Wederpartij:de Consument dan wel het Bedrijf met wie Visscher gardenonline een overeenkomst aangaat
3. Consument:de Wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
4. Bedrijfde Wederpartij, zijnde een natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
5. Overeenkomst:schriftelijke overeenkomst tussen Wederpartij en Visscher gardenonline waarbij Visscher gardenonline zich jegens Wederpartij verplicht tot het leveren van de bestelde producten tegen de overeengekomen prijs;
6. Bestellingaanvaarding door Wederpartij van een door Visscher gardenonline gedane offerte of aanbieding.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen, maken de Algemene voorwaarden onderdeel uit van alle Overeenkomsten, die tussen Visscher gardenonline en Wederpartij worden gesloten.
 2. De Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Visscher gardenonline waarvoor ondergeschikten van Visscher gardenonline of derden ingeschakeld worden.
 3. Wijzigingen van deze Algemene voorwaarden of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen Visscher gardenonline en Wederpartij.
 4. Onder schriftelijk worden in deze Algemene voorwaarden tevens verstaan fax-, e-mail of internetcommunicatie dan wel enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. De door Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij deze door Visscher gardenonline uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard als onderdeel van de Overeenkomst.
 6. Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en heeft dit geen enkele invloed op de andere bepalingen van de Overeenkomst. Partijen zullen in dat geval zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden, teneinde tot een oplossing te komen welke past in de geest van de Overeenkomst en zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.
 7. Voor zover de bepalingen van de Algemene voorwaarden strijdig zijn met de bepalingen van de Overeenkomst hebben de bepalingen van de Overeenkomst voorrang.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Visscher gardenonline zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door Visscher gardenonline van de door de Wederpartij gedane Bestelling. Visscher gardenonline is bevoegd om uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de Bestelling de order te herroepen.
 3. Indien de Bestelling (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Visscher gardenonline daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Visscher gardenonline schriftelijk instemt met de afwijkingen.
 4. Visscher gardenonline kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Afbeeldingen op de website van Visscher gardenonline geven een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
 5. Bij samengestelde offertes is Visscher gardenonline niet gehouden tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de aangeboden prijs.
 6. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Wederpartij en Visscher gardenonline, dan wel tussen Visscher gardenonline en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Wederpartij en Visscher gardenonline, is Visscher gardenonline niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Visscher gardenonline.

Artikel 4. Wijzigingen en Annulering

 1. De Wederpartij heeft het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren voordat Visscher gardenonline is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst, mits hij de hierdoor voor Visscher gardenonline ontstane schade vergoedt.
 2. De in het vorige lid bedoelde schade bestaat in ieder geval uit de door Visscher gardenonline geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Visscher gardenonline ter voorbereiding heeft gemaakt.

Artikel 5. Uitvoerings- en leveringstermijnen

 1. Levering door Visscher gardenonline vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na Bestelling, tenzij door Visscher gardenonline anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt de Wederpartij binnen dertig (30) dagen na plaatsing van de Bestelling bericht en heeft de Wederpartij tot het moment van levering het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Visscher gardenonline. Overschrijding van de levertermijn geeft een Bedrijf geen recht op schadevergoeding.
 2. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Visscher gardenonline zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Levering van een vervangend artikel zal uitsluitend plaatsvinden na instemming van de Wederpartij.
 3. Indien Visscher gardenonline voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van bepaalde handelingen van Wederpartij, zoals onder meer verstrekken van informatie, beantwoording van vragen, aanlevering van materialen, goedkeuring van test- of deelleveringen of goede bereikbaarheid van het afleveradres, zal Wederpartij gehouden zijn onverwijld deze handelingen te verrichten.
 4. Indien Wederpartij niet onverwijld de in het vorige lid bedoelde handelingen verricht, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is een overeenkomen uiterste termijn van levering niet meer bindend. Visscher gardenonline heeft in dat geval recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, totdat Wederpartij aan zijn verplichtingen voldoet, zonder daardoor schadeplichtig te worden. Alle schade ten gevolge van het verzuim van de Wederpartij komt voor rekening van Wederpartij.

Artikel 6. Levering

 1. Aflevering van bestelde producten vindt plaats aan het adres dat de Wederpartij als afleveradres heeft kenbaar gemaakt, tenzij afhalen bij het kantoor van Visscher gardenonline te Genemuiden is overeengekomen.
 2. Wederpartij is gehouden om zijn volledige medewerking te verlenen aan het afleveren van de producten. Indien Wederpartij weigert de producten in ontvangst te nemen of op het afgesproken moment van afhalen van de bestelde producten niet is verschenen, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alle schade ten gevolge van het verzuim van de Wederpartij, waaronder maar niet beperkt tot opslagkosten en dubbele verzendkosten, komt voor rekening van Wederpartij.
 3. Verzending geschiedt voor rekening en risico van Wederpartij.
 4. Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) Wederpartij in ontvangst wordt genomen. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op vorenbedoeld moment over op de Wederpartij.
 5. Iedere levering van producten geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de Wederpartij al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

Artikel 7. Garantie

 1. Visscher gardenonline staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De garantie van Visscher gardenonline zal, behoudens wettelijke bepalingen, nimmer verder strekken dan waartoe de garantie van de fabrikant, importeur strekt.
 3. De garantie vervalt ten aanzien van (onderdelen van) de producten, indien hieraan reparaties of andere werkzaamheden door anderen zijn verricht zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Visscher gardenonline.
 4. Geen garantie geldt ten aanzien van glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout/doek en/of andere materialen.
 5. Garantie geldt alleen bij gebruik, waartoe het product volgens de opdracht of normaal gebruik is bestemd en slechts indien de bijgeleverde (montage)voorschriften zijn gevolgd.
 6. Garantie geldt slechts bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer in de ruimte waar de producten staan, de producten niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude of hitte.

Artikel 8. Acceptatie, klachten en herroepingsrecht

 1. Wederpartij is verplicht de producten onverwijld te onderzoeken op het beantwoorden aan de overeengekomen specificaties. Gebreken dienen per omgaande doch uiterlijk binnen twee (2) weken schriftelijk aan Visscher gardenonline gemeld te worden onder overlegging van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek of de schade en zo nodig fotomateriaal.
 2. Indien Wederpartij niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn schriftelijk gereclameerd heeft, wordt hij geacht de levering te hebben geaccepteerd.
 3. Indien Wederpartij het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt, verwerkt of doorgeleverd, wordt hij geacht het geleverde te hebben geaccepteerd en is het indienen van een klacht niet meer mogelijk.
 4. Ingediende klachten schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet op.
 5. Visscher gardenonline zal zich inspannen een klacht zo spoedig mogelijk te behandelen. indien de klacht niet binnen 14 dagen na ontvangst beantwoord kan worden, zal Visscher gardenonline de Wederpartij berichten binnen welke termijn hij de klacht zal afhandelen.
 6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, waaronder mede begrepen onderzoekskosten, aan de zijde van Visscher gardenonline voor rekening van de Wederpartij.
 7. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Visscher gardenonline de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.
 8. Consumenten hebben het recht binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het product, deze te retourneren (herroepingsrecht) en de Overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is en wordt aangeleverd in de oorspronkelijke verpakking. Door Visscher gardenonline terzake eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor rekening van de Consument.
 9. In afwijking van het vorige lid geldt het herroepingsrecht niet indien:
  1. producten op maat of volgens specificaties van de Consument gemaakt zijn;
  2. producten die speciaal voor de Consument besteld zijn;
  3. de Consument de producten in gebruik genomen heeft door middel van montage;

Artikel 9. Prijzen en tarieven

 1. Opgegeven prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handling- en verzendkosten eventuele belastingen en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Visscher gardenonline is gerechtigd verhogingen van één of meer kostprijsfactoren, die ontstaan tussen het moment van het doen van een aanbieding tot het moment van uitvoeren van een Overeenkomst in de prijs te verwerken. De Wederpartij zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. De Wederpartij is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Visscher gardenonline.

Artikel 10. Betaling

 1. Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een Bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Indien betaling achteraf plaatsvindt per bank of giro dan geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen na ontvangst van het product. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Visscher gardenonline.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Wederpartij zal een vermoeden van inhoudelijke onjuistheden in een door Visscher gardenonline gestuurde factuur binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk kenbaar maken. Partijen zullen alsdan in overleg treden. Bezwaren tegen de hoogte schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Visscher gardenonline verschuldigde.
 5. Visscher gardenonline is, in geval Wederpartij met betaling in gebreke is, gerechtigd (de uitvoering van) enige overeenkomst met Wederpartij op te schorten totdat Wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
 6. Voorts zal Visscher gardenonline bij overschrijding van de betalingstermijn gerechtigd zijn naast de wettelijke handelsrente alle op de inning van de vordering vallende buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform het bepaalde in de Wet Normering Buitengerechtelijke incassokosten. Daarnaast zal de Wederpartij de eventuele gerechtelijke kosten verschuldigd zijn.

Artikel 11. Intellectueel eigendomsrecht

 1. Wederpartij zal intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Visscher gardenonline geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Eventuele aansprakelijkheid van Visscher gardenonline is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Visscher gardenonline is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
  1. overmacht, zoals in artikel 13 is omschreven;
  2. daden of nalatigheden van de Wederpartij, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
  3. nalatigheden van de Wederpartij in het onderhoud van de producten;
  4. normale slijtage aan de geleverde producten ten gevolge van dagelijks gebruik;
  5. verkleuring van de producten ten gevolge van weersinvloeden en de inwerking van licht;
  6. door de Wederpartij aan Visscher gardenonline verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
  7. enige andere van buiten afkomende oorzaak, waaronder storm, extreme regenval of temperaturen.
 3. Mocht onverhoopt aansprakelijkheid van Visscher gardenonline in rechte komen vast te staan dan is deze beperkt tot het bedrag van de factuur van de (deel)levering met dien verstande dat de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt is tot de door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Visscher gardenonline gedane uitkering.
 4. Visscher gardenonline is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade.

Artikel 13. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Visscher gardenonline geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Visscher gardenonline niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Verplichtende overheidshandelingen en werkstakingen in het bedrijf van Visscher gardenonline worden daaronder begrepen.
 2. Visscher gardenonline heeft ook recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderd, intreden nadat Visscher gardenonline zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Visscher gardenonline opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Visscher gardenonline niet mogelijk is, langer dan acht (8) weken duurt zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Visscher gardenonline bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Visscher gardenonline gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Ontbinding

 1. Beide partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:
  1. a.de andere partij na een ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn, toerekenbaar tekort blijft komen in de nakoming van zijn verplichtingen;
  2. b.de andere partij bij vonnis in staat van faillissement is verklaard of in surséance van betaling verkeert;
  3. c.één der partijen voor of bij de totstandkoming van de Overeenkomst onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan of laten doen, of haar bekende feiten of omstandigheden heeft verzwegen, voor zover deze onjuistheid, onvolledigheid of verzwijging van dien aard is, dat de andere partij de Overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten, als zij de ware staat van zaken had gekend.
 2. Visscher gardenonline is niet gehouden tot vergoeding van enige schade in het geval de Overeenkomst wordt beëindigd op de wijze als bedoeld in het vorige lid. Visscher gardenonline heeft recht op vergoeding van de door haar aantoonbaar geleden schade welke zij lijdt ingeval van ontbinding als bedoeld in lid 1 sub a en c.

Artikel 15. Vrijwaring

 1. Wederpartij vrijwaart Visscher gardenonline van alle aanspraken van derden ter zake van door Visscher gardenonline al dan niet deels uitgevoerde Overeenkomsten en/of geleverde zaken, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of grove schuld van Visscher gardenonline en de Wederpartij bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
 2. Indien Visscher gardenonline uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Visscher gardenonline zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Visscher gardenonline, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Visscher gardenonline en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht exclusief van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens koopverdrag.
 2. Partijen zullen eventuele geschillen trachten op te lossen door middel van minnelijk overleg. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt zullen geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle-Lelystad, tenzij partijen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.